Inspektionsresan för 2022 gjordes i januari 2023, som tidigare på egen bekostan.
Under 2022 har tjugotre familjer stöttats med hus och vattentank, tjugo hus och vattentankar är helt klara och tagna i bruk medan tre är under pågående konstruktion.

De familjer vi stöttat under 2022 består uteslutande av mycket utsatta personer utan befintligt hus och vattentillgång. Familjerna består av ensamstående kvinnor med ansvar för många små barn, föräldralösa syskon eller familjer eller där den/de vuxna är handikappad eller under behandling för HIV. I många av familjerna har barnen tidigare tvingats att lägga större delen av dagen på att hämta vatten och därmed inte kunnat gå till skolan. Samtliga familjer har identifierats i samråd med lokala hälsoarbetare, sjukhuset, andra biståndsorganisationer eller kyrkan.

Samtliga vattentankar har byggts då marken tillåtit och rätt typ av tegel funnits tillgängligt. Vi har även detta år avstått från att måla hus och vattentank för att minska kostnader och för att smälta in. Ventilationen i husen har förbättrats då vi nu sätter in fyra ventiler. De flesta av husen ligger långt från huvudorten Mutomo och transport av material har bitvis varit svårt. De 20 färdiga hus och vattentankar konstruerade 2022 är markerade i rött på kartan

De senaste åren har uteblivna regn och torka varit ett stort problem i området. För de familjer vi stöttar är den egna odlingslotten och skörden därifrån är helt avgörande för att få mat på bordet. Då skördarna givit mycket lite och priserna på mat gått upp är tillgången på mat ett allt större problem. Alla familjer vi besökte detta året kämpar varje dag för att få mat på bordet. I samband med konstruktion av huset och vattentanken har vi detta året stöttat med utsäde av ”cow peas” och ”greengrams” (på bilden th)

Cow peas och greengrams är både är nyttigt att äta men går också att sälja och kallas därför ”cash crop”. Majsen klarar torka sämre och vi försöker uppmuntra till de mer torktåliga grödorna. Då de sista regnen i nov-dec 2022 faktiskt kom har utsädet blivit en god hjälp till mat och en liten inkomst.

Med sämre tider ökar risk för stölder och med huset har familjerna nu möjlighet att låsa dörren om sig, sin mat och få ägodelar. Många kvinnor vittnar även om att huset innebär trygghet för dem och deras döttrar från att bli utnyttjade av män. Vattentanken är också försedd med ett lås då vatten är så svårt att få tag på och därmed stöldbegärligt.

De senaste åren har flera nya ”community based organisations” börjat verka i området. De flesta går, liksom vi gör, via de lokala hälsoarbetarna.  Detta gör att vi kan förbättra stödet till familjerna vad gäller familjeplanering, utbildning i vatten och sanitet, länka till kvinnoorganisationer och grupper som stöttar till självförsörjning. Mary som arbetar med vårt projekt är även engagerad i flera ”community based organisations” bland annat för familjeplanering, trädplantering och kvinnors rättigheter. Hon är en perfekt länk mellan våra familjer, lokala hälsoarbetare och dessa organisationer. För nästa år kommer vi att ytterligare formalisera samarbetet med lokala hälsoarbetare och de team som kopplats till dem.

Skolavgifter är också något alla familjerna kämpar med. Skolan skall egentligen vara gratis upp till åk 8 men barnen behöver ändå betala avgifter till skolan för viss undervisning och prov samt köpa uniformer, pennor, skrivböcker etc. Sammantaget en kostnad på minst 500 kronor, vilket för de flesta familjer är i princip omöjligt. Nu i början av terminen är det alla föräldrars stora bekymmer att få fram pengar till barnens skolgång.

Barnen själva lider mycket av detta då de enda de vill är att få en utbildning.

Vår medarbetare Frank är den som har tätast kontakt med familjerna då han ansvarar för leverans av material och byggprocessen. Han har även en utbildning i socialt arbete och en otrolig förmåga att identifiera de mest behövande familjerna, att möta dem och inge hopp.

Vid genomgång av ekonomi och redovisning vi fann vi inga anmärkningar.  Ett hus kostade detta året i snitt 23 100 svenska kronor vilket är något mer än föregående år. Prisökningen beror delvis på kursförsämring av den svenska kronan, ökade kostnader för byggmaterial i Kenya och högre transportkostnader till områden utan tillgängliga vägar.

Totalt har nu 333 hus byggts i projektet. 
Vi är oerhört tacksamma för donation och ser fram emot att kunna stötta ytterligare familjer under 2023.

Februari 2023
Anna Stjärne Aspelund