Hur det började….
”Vattentankar i Kenya” är en frivilligorganisation som ursprungligen (2004) startades av Infektionsläkare Karin Norlin, som hade arbetat som volontär i Mutomo i Kenya för Rotarys läkarbank. Från och med 2006 har projektet antagits av Caritas i Lund. 2016 tog Anna Stjärne över som ansvarig i Sverige.

Vid arbetet i Mutomo, en liten stad cirka 30 mil sydost om Nairobi, kom Karin i kontakt med de fattiga människor som bor i bushen runt staden. Denna trakt är mycket torr och färskvatten går inte att få då grävda eller borrade brunnar ger saltvatten. Människor är därför hänvisade till uppsamlat regnvatten för sin överlevnad.

Om vattenförsörjning i trakten av Mutomo
I det aktuella området lever många mycket fattiga familjer. De flesta familjer skickar barnen tillsammans med mödrarna att hämta vatten från dammar som anlagts intill någon berghäll. Vägen dit är ofta lång, en mil eller mer. Oftast bärs vattnet på ryggen i 20-litersdunkar. Familjerna vi stöttar har inte råd med egen åsna men kan ibland låna grannes åsna och som betalning få en eller två av de fyra dunkarna åsnan kan bära.

Projektet Vattentankar i Kenya
De fattiga familjer som projektet hjälper har inget hus alls eller bor i traditionella hyddor med soltorkat tegel och jord från vilka ju inget regnvatten kan samlas. Därför byggs ett enkelt hus på ungefär 15 kvadratmeter med plåttak och vattenrännor som mynnar i en vattentank intill huset. Vattentanken som rymmer 15-20 kubikmeter byggs på en gjuten bottenplatta av cement. Tegelstenen för väggarna i cisternen liksom till boningshuset tillverkas lokalt.
Vattentanken muras till en höjd av drygt två meter. Man putsar därefter med cement såväl invändigt som utvändigt. Sedan bygger man ett cementerat tak med bara ingång för vattenrännan. Vid de två årliga regnperioderna vår och höst fylls vattentanken och detta vatten räcker för hushållet (dryck, mat, tvätt, hygien) även för en stor familj. Dock räcker inte vattnet för eventuella getter, åsnor eller kor.

Projektets koordinatorer på plats är Remmy, Mary och Frank. Remmy är mikrobiolog och var under 25 år chef för laboratoriet på sjukhuset numera arbetar han bland annat med byggnadskonstruktion. Frank är den som gör det mesta praktiska arbetet i projektet. Han har en bakgrund där han själv känt på hur det är att leva ett mycket utsatt liv som gatubarn i Kampala och har även en tvåårig utbildning i socialt arbete. Mary är sjuksköterska och är en av två sjuksköterskor som arbetar med hemsjukvård och utbildning i hälsofrågor i byarna runt Mutomo. Mary har även en utbildning i samtalsterapi och socialt arbete. Tillsammans har de tre mycket god lokalkännedom och nära kontakt med de lokala byråden och lokala hälsoarbetare. Detta gör att vi får kontakt med de familjer som har det allra sämst. I första hand riktar sig projektet till ensamstående kvinnor med många små barn. Inför val av familjer görs en noggrann utvärdering av familjens situation. Familjerna bidrar själva till byggnationen i den mån de har möjlighet. Familjerna eller byn förväntas även hjälpa till med att konstruera en latrin. Vi genomför utbildning i hygien och vattendesinfektion. Mary har stöttande och rådgivande samtal med kvinnorna samt erbjuder familjeplanering.
Projektet Vattentankar i Kenya syftar till att ge de familjer i området som har det allra sämst en möjlighet till ett bättre liv. Detta genom en bättre bostadsstandard med en dörr att låsa, färskvatten i hemmet så att barnen slipper hämta det och i stället kan gå i skolan, kunskap i hygienfrågor med bättre hälsa hos barnen samt familjeplanering.

Tillsyn och revision
En gång om året reser vi till Mutomo (naturligtvis på egen bekostnad) och ser alla nybyggda hus och tankar samt kontrollerar räkenskaperna på plats. Hittills har varje shilling stämt. Räkenskaperna revideras i Sverige av Lars Lindskog.

Alla bidrag motages tacksamt till bankgiro 5353-1224